Avís Legal i protecció de dades personals

Dades de registre oficial

Farmàcia Sol i Padrís
Titular: Anna Capdevila, col·legiada número 5.650

Identitat i ubicació
Farmàcia-Ortopèdia Sol i Padrís. Domicili: Sol i Padrís, 114. 08203-Sabadell, Barcelona, Espanya. Telèfon: +34 93 710 91 12. Fax: +34 93 712 07 83. Adreça de correu electrònic: farmaciasolipadris@gmail.com. CIF: 40267346G. Anna Capdevila, col·legiada 5.650 en el Col·legi de Farmacèutics de la Província de Barcelona.

Condicions d’ús
El present website és propietat de Farmàcia-Ortopèdia Sol i Padrís (Anna Capdevila), d’ara endavant Farmàcia Sol i Padrís, que es reserva tots els drets de permetre l’accés als usuaris del mateix.
Tots els elements integrants de l’interfície del website són propietat o, en determinats casos, ostenta els drets de reproducció Farmàcia Sol i Padrís, estant els mateixos subjectes a la legislació de protecció de drets de propietat intel·lectual i industrial amb les limitacions citades. Dels productes citats, els drets intel·lectuals i industrials corresponen als seus legítims propietaris. Els usuaris del present website podran utilitzar, descarregar i imprimir per a la seva utilització particular i sense ànim de lucre els textos, imatges i altres elements accessibles aquí continguts, amb la cita prèvia de l’origen dels mateixos. Per a la utilització en mitjans de comunicació i afins dels continguts del present website, serveixin-se contactar amb farmaciasolipadris@gmail.com a fi d’obtenir la pertinent autorització.
Lloc web desenvolupat per Interdixit® para Farmàcia Sol i Padrís, amb material gràfic i literari porporcionat per Farmàcia Sol i Padrís.
Aquest lloc pot contenir enllaços que poden redireccionar a l’usuari a altres llocs i pàgines web gestionades per tercers aliens a Farmàcia Sol i Padrís, que no respon ni dels continguts ni de l’estat d’aquests llocs i pàgines web.
La utilització d’aquest lloc web es realitza per propi compte i risc de l’usuari. La programació no conté ni genera cookies que s’instal·lin en el terminal receptor de la mateixa.
Farmàcia Sol i Padrís i els seus empleats no es responsabilitzen dels errors o omissions que puguin detectar-se en aquest lloc web; ni d’altres continguts als quals pogués accedir-se des del mateix.
Tampoc seran o podran considerar-se responsables per danys derivats de la utilització d’aquest lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada basada en la informació que en ell es conté.
Farmàcia Sol i Padrís no respon pels danys i perjudicis que elements aliens al website poguessin ocasionar a l’usuari o a tercers.

Informació farmacèutica/sanitària
La informació farmacèutica i/o sanitària que es recull en el present website s’ofereix a efectes informatius i ha estat elaborada per personal acreditat en Farmàcia. En cap cas substitueix la informació facilitada pel metge del pacient, consell i assessorament del qual aquest darrer hauria de seguir.

El destinatari del present website és el consumidor final de productes de farmàcia, parafarmàcia i ortopèdia, a qui oferim els nostres serveis i li plantegem alternatives de consum per a solucionar els seus possibles problemes de salut o necessitats en la seva vida diària. La informació que conté el website ha estat elaborada pels professionals acreditats de Farmàcia Sol i Padrís, que signen les informacions, amb les dades facilitades pels comercialitzadors dels mateixos. El website no es sustenta ni amb finançament de tercers ni amb publicitat de cap mena.

Aquest website està destinat a usuaris finals dels productes farmacèutics, parafarmacèutics i ortopèdics a la venda a Farmàcia Sol i Padrís, i pretén reforçar la relació metge-pacient amb la presentació d’un ventall d’alternatives comercials per a una mateixa solució en les tres árees d’activitat.

Protecció de dades
Des de farmaciasolipadris.com recollim dades personals corresponents a les persones que fan servir el formulari de contacte. L’acceptació d’aquestes condicions i el consentiment explícit és imprescindible per poder tramitar les seves peticions d’informació, segons estableix el reglament UE 2016/679, de 27 de abril, conegut com a Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

Les dades personals que es capten de forma obligatòria són el nom i l’adreça de correu electrònic, indispensable per a l’enviament de la petició i la resposta oportuna. Opcionalment l’usuari pot indicar la seva adreça postal completa, que ens permetrà millorar la precisió en les nostres respostes.

La finalitat del formulari de contacte és:

  • Respondre dubtes sobre el servei de farmàcia i ortopèdia prestats.
  • Atendre consultes sobre consum i sistemes de programació i de dosificació de medicaments.
  • Informar puntualment sobre fórmules magistrals, anàlisis clíniques i medicaments veterinaris.
  • Tramitar cites per a serveis personalitzats; per exemple, dietes alimentàries.
  • Proporcionar informació sobre productes a la venda.

En cap moment es capten dades de menors d’edat, tot i que siguin majors de 13 anys, l’edat mínima establerta pel RGPD. S’exigeix, per tant, que els menors de 18 anys s’abstinguin d’utilitzar el formulari de contacte.

Les dades personals queden registrades en un fitxer propietat de Farmàcia Sol i Padrís i registrat davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. El repositori es troba en territori jurisdiccional de la Unió Europea.

S’adverteix expressament que les dades no són tractades ni processades amb la finalitat d’elaborar perfils d’usuaris que puguin implicar diferències substancials en les ofertes econòmiques que en rebin. Tampoc seran cedits ni transferits a tercers, dintre o fora del territori de la Unió Europea.

En circumstàncies d’operacions de co-branding amb proveïdors o amb altres marques comercials, que seran explícites en la corresponent pàgina informativa, l’usuari consenteix en la cessió simultània de les seves dades a Farmàcia Sol i Padrís i al seu soci comercial en aquell moment. Cadascuna de les parts serà responsable de la protecció obligatòria de les dades.

Farmàcia Sol i Padrís ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives apropiades per a la protecció de la integritat del fitxer de dades personals, tal com estableix la legislació vigent. S’ha procurat salvaguardar-lo d’intrusions malintencionades, de la pèrdua o robatori de la informació i d’alteracions o processaments no autoritzats. Tot i això, l’esforç dins de la legalitat podria no garantir la protecció total. El responsable de la captació i seguretat de les dades és l’administrador de Farmàcia Sol i Padrís.

L’usuari podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació de les dades cedides dirigint-se a Farmàcia Sol i Padrís amb una acreditació fefaent de la seva persona, per exemple adjuntant còpia del seu document d’identificació personal. Podrà fer-ho per mitjà d’un missatge de correu electrònic a farmaciasolipadris@gmail.com o bé per mitjà de correu prefranquejat a l’adreça postal Sol i Padrís, 114. 08203 - Sabadell (Barcelona, ​​Espanya).

Seguint aquest mateix procediment podrà recuperar en un arxiu estructurat tota la informació de què es disposa i que hagi estat captada mitjançant aquest lloc web. Farmàcia Sol i Padrís no transferirà aquestes dades a tercers a petició de l'usuari.

Tota l’operativa al voltant de la protecció de dades personals es porta a terme des dels principis de licitud, lleialtat, transparència i confidencialitat que inspiren el RGPD.

Sabadell,

Acreditació HON

Logotip HON

Sol·licitada l’acreditació Health on the Net Foundation (HON) com a website amb informació sanitària ètica i de qualitat.

Sol i Padrís, 114. 08203 - Sabadell